Wydawca treści Wydawca treści

Cennik drewna

 

 

 

SZANUJEMY TWOJE DANE I DBAMY, BY BYŁY U NAS BEZPIECZNE

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Lubliniec  
z siedzibą w Lublińcu przy ul. Myśliwskiej 1, 42-700 Lubliniec. Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail lubliniec@katowice.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem 34/351-33-38 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. 

Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Marią Lothamer (adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: IOD@isecure.pl).

Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:
1.    w celu umożliwienia zakupów w jednostkach organizacyjnych PGL Lasy Państwowe w procedurach internetowych, poprzez rejestrację w „Centralnej kartotece kontrahentów”, realizację zakupów z wykorzystaniem portalu 
„e drewno.pl” oraz Portalu Leśno-Drzewnego;
2.    w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym 
w szczególności rachunkowych i podatkowych;
3.    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
4.    w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym 
i archiwizacyjnym;
5.    w celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów 
je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych 
i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.
Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.
Podstawy prawne
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe są:
1.    art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
2.    art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, uczestniczącym w procedurach internetowych, prowadzonych poprzez dedykowane do tego celu: portal „e-drewno.pl” oraz Portal Leśno-Drzewny, oraz jednostkom uczestniczącym w realizacji zakupów z wykorzystaniem „Centralnej kartoteki kontrahentów”. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy prawnicze, informatyczne oraz księgowe.

Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane od momentu ich pozyskania 
do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe". Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z klientami, a także po jej zakończeniu 
w celach: 
1.    dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 
2.    wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym 
w szczególności rachunkowych i podatkowych, 
3.    zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 
4.    statystycznych i archiwizacyjnych, 
Przechowujemy dane osobowe również w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne, 
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3.    prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4.    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
5.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
6.    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa 
do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce 
do momentu wycofania zgody.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celu czyli rejestracji w „Centralnej kartotece kontrahentów”, umożliwiającej realizację zakupów z wykorzystaniem portalu „e drewno.pl” oraz Portalu Leśno-Drzewnego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. celów. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

Dane pochodzące z rejestrów publicznych/przekazane przez Panią/Pana
Jednocześnie informujemy, mając na uwadze art. 13 RODO, że w przypadku 
gdy przekazał/-a Pan/Pani nam swoje dane, przetwarzamy je z uwagi na to, 
iż zostały one nam przekazane w zakresie niezbędnym do zawarcia/realizacji wyżej opisanych celów. Przekazane dane mogą zostać uzupełnione o dane pochodzące 
z publicznych rejestrów, o ile była taka konieczność, tj. odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej 
lub Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są przetwarzane w celach opisanych 
na wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w zakresie niezbędnym, 
a podyktowanym wyżej opisanymi celami.