Asset Publisher Asset Publisher

Parki krajobrazowe

 

Park krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą"

Część obszaru i gruntów nadleśnictwa objęta jest ochroną w formie parku krajobrazowego.  Jest to, utworzony w 1998 r., Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą". Park ten powstał na mocy Rozporządzenia Nr 28/98 Wojewody Częstochowskiego z 21 grudnia 1998 r. Jego całkowita powierzchnia wynosi 387,31 km2. Obecnie podstawą prawną funkcjonowania Parku jest Rozporządzenie Nr 55/08 Wojewody Śląskiego z 25 sierpnia 2008 r. Park posiada otulinę o powierzchni 12 045 ha.

Celem ochrony, dla którego utworzono  park to: „zachowanie specyficznej fizjonomii krajobrazu dorzecza Liswarty jako syntezy wartości przyrodniczych i kulturowych a zwłaszcza zachowanie:

  1. Właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, w szczególności siedlisk hydrogenicznych dorzecza Liswarty, w tym naturalnych cieków wodnych, starorzeczy oraz naturalnych i antropogenicznych zbiorników wodnych, torfowisk wysokich i przejściowych, trzęsawisk, obniżeń dolinkowych, mszarów i źródlisk;
  2. Szaty roślinnej, w tym charakterystycznego układu mozaiki leśno-łąkowo-polnej;
  3. Różnorodności flory i fauny;
  4. Walorów krajobrazowych w tym elementów charakterystycznego krajobrazu kulturowego, z zabytkowymi układami przestrzennymi wsi, zespołami pałacowo-parkowymi, historycznymi elementami zagospodarowania przemysłowego, alejami, zadrzewieniami śródpolnymi i historycznym układem dróg;w celu popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju."

Park krajobrazowy swoim zasięgiem obejmuje obszar trzech nadleśnictw: Koszęcin, Herby i Lubliniec. Na terenie Nadleśnictwa Lubliniec Park położony jest na części obrębu Patoka i obejmuje powierzchnię 2757,74 ha w oddziałach: 64a,b,c,k; 66-72; 74-82; 83a-i; 84-177; 197. Otulina Parku na terenie nadleśnictwa zajmuje powierzchnię 519,42 ha w oddziałach: 54-55; 63a-k,p,r,s; 64d-j; 65; 73; 83j-m; 178; 179; 182; 183a,c-i; 184k;  188-194; 195a-c,f-i; 196f-k; 198-206.

Osią Parku jest rzeka Liswarta, wpływająca na jego teren w miejscowości Mzyki. Dolina Liswarty w granicach parku jest obszarem silnie zalesionym. Ogółem lasy zajmują ok. 63% powierzchni parku, resztę stanowią tereny rolnicze i zabudowane. Dominują tu bory i bory mieszane z przewagą sosny. W bezpośredniej strefie przykorytowej rzeki, oraz jej dopływów takich jak: Olszynka, Turza i Młynówka, wykształciły się zbiorowiska nieleśne o charakterze łąk torfowiskowych oraz leśne zbiorowiska łęgowe. Mniej powszechne są zbiorowiska grądów, które na terenie Parku najczęściej występują w postaci podzespołu wilgotnego. Miejscami dość duże powierzchnie zajmują zbiorowiska lasów bukowych, głównie acydofilnych buczyn niżowych. Rzadkie są natomiast płaty borów chrobotkowych i świetlistych dąbrów.

Wśród zbiorowisk nieleśnych oprócz wspomnianych wcześniej łąk wilgotnych, do najcenniejszych należą dość rzadkie obecnie łąki trzęślicowe, wrzosowiska oraz torfowiska wysokie i przejściowe.

Na terenie parku stwierdzono liczne gatunki rzadkie i chronione. Ze świata roślin są to gatunki górskie: widłak wroniec i ciemiężyca zielona, a także inne gatunki: wawrzynek wilczełyko, mieczyk dachówkowaty, goryczka wąskolistna, sasanka łąkowa, rosiczka okrągłolistna. Bogaty świat zwierząt reprezentują licznie zwłaszcza ptaki, dla których dolina Liswarty wraz z otaczającymi ją łąkami i lasami stanowią bardzo sprzyjające siedliska. Najcenniejszymi elementami ornitofauny parku są: bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny i rybołów.

Na terenie parku występują inne obiekty objęte ochroną na mocy Ustawy o ochronie przyrody. Są to rezerwaty przyrody: „Cisy nad Liswartą", „Cisy w Łebkach", „Rajchowa Góra", „Łęg nad Młynówką"; użytki ekologiczne: „Bagno w Jeziorze", „Jeziorko" i „Bagienko w Pietrzakach" oraz 54 pomniki przyrody.

  • Gatunki znajdujące się pod ochroną ścisłą:
Wawrzynek wilczełyko /Ponoszów/
Widłak goździsty /Ciasna, Ponoszów/
Widłak jałowcowaty /Ciasna, Ponoszów/
Rosiczka okrągłolistna /Ponoszów/
Parzydło leśne /Zborowskie, Ponoszów/
Kotewka orzech wodny /Ponoszów/
Kukułka szerokolistna /Ciasna/
Kukułka Fuchsa /Ponoszów/
Listera jajowata /Ponoszów/
Bagno zwyczajne
Liczydło górskie – leśnictwo Panoszów
  • Gatunki podlegające ochronie częściowej:
Bluszcz pospolity /Ponoszów, Ciasna/
Porzeczka czarna /Ponoszów/
Kruszyna pospolita /cały Park/
Kalina koralowa /Ponoszów/
Kopytnik pospolity /Ponoszów/
Grążel żółty /Ciasna, Ponoszów/
Barwinek pospolity /Panoszów
Grzybień biały /Ciasna/